List of cities in Viet Nam by population

Source UN (World Urbanization Prospects 2018)
Date01 Apr 2024

Viet Nam cities population

Code City Population Share (%) Rank Change
20232024Viet NamWorldPopulation(%)
ThànThành Pho Ho Chí Minh (Ho Chi Minh City)9,320,8669,567,6569.62141246,7902.65
Hà NHà Noi5,253,3855,431,8015.46288178,4163.40
Can Can Tho1,865,1721,938,9151.95329773,7433.95
Hai Hai Phòng1,422,9741,463,6501.47440640,6762.86
Da NDa Nang1,220,6341,253,2281.26549232,5942.67
BienBien Hoa1,110,8241,142,9971.15654432,1732.90
Thu Thu Dau Mot482,225502,4730.5057128620,2484.20
VungVungtau454,288466,6440.4698137312,3562.72
HueHue426,679436,5130.439914659,8342.30
LongLong Xuyen341,589349,3260.3511017537,7372.27
Nha Nha Trang341,281347,1470.3491117675,8661.72